لیست پوستر ها »
آناتومی اسکلت (نمای خلفی) Skeletal Anatomy --Posterior View


قیمت : 49500 ريال
قیمت فروشگاه: 42075 ريال (%15 تخفیف)

در حال حاضر امکان خرید وجود ندارد!


بیماری های قلبی- عروقی


قیمت : 49500 ريال
قیمت فروشگاه: 42075 ريال (%15 تخفیف)

در حال حاضر امکان خرید وجود ندارد!


چشم: اتاقهای قدامی و خلفی


قیمت : 49500 ريال
قیمت فروشگاه: 42075 ريال (%15 تخفیف)

در حال حاضر امکان خرید وجود ندارد!


The Eye: Anterior and Posterior Chambers


قیمت : 24500 ريال
قیمت فروشگاه: 20825 ريال (%15 تخفیف)

از این پوستر 2 عدد باقی مانده است


سارس، نشانگان حاد تنفسی


قیمت : 29500 ريال
قیمت فروشگاه: 25075 ريال (%15 تخفیف)

از این پوستر 8 عدد باقی مانده است